Egyptian Arabic Vocabulary: Life and Death

Egyptian Arabic Vocabulary

Life and Death

EnglishPronunciationEgyptian ArabicAudio
lifeɧáya, ɧayāʔحَياه
to live3āš [1h2]عاش
I live in Egypt, the mother of the world.ána 3āyiš fi maȿr, umm iddúnya.انا عايِش فى مصْر اُمّ الدُّنْيا.
Long live the king!yi3īš ilmálik!يِعيش الملِك!
alive (1)bi-lɧáyaبِالحَياه
alive (2)3āyišعايِش
to give birth towílid [1s5]وِلِد
to be bornitwálad [7s1]اِتْوَلد
birthwilādaوِلاده
newbornmawlūd (mawalīd)مَوْلود (مَوَليد)
baby (1)nūnu (nunuhāt)نونو (نونوهات)
baby (2)bībi (bibihāt)بيبى (بيبيهات)
baby (3)3áyyil ȿuɣáyyar (3iyāl ȿuɣār)عيِّل صُغيّر (عِيال صُغار)
infant (who is still being breastfed).raɖī3 (rúɖa3)رضيع (رُضع)
to be breastfed, suckleríɖi3 [1s4]رِضِع
to breastfeedráɖɖa3 [2s2]رضّع
toddlerʈiflə ȿ(u)ɣáyyar (aʈfāl ȿuɣār)طِفْل صُغيّر (اطْفال صُغار)
diaper (UK: nappy)ɧafāɖaحفاضه
child (0-17 years old) (1)3áyyil (3iyāl)عيِّل (عِيال)
child (0-17 years old) (2)ʈifl (aʈfāl)طِفْل (اطْفال)
well-behaved (1)mitrábbiمِتْربّى
well-behaved (2)muʔáddabمُؤدّب
naughty, mischievousšáʔi (ašʔíya)شقى (اشْقِيا)
childish, immature3áyyil (fi taȿarrufātu)عيِّل (فى تصرُّفاتُه)
mature(-acting)sābiʔ sínnuسابِق سِنُّه
boywálad, wād (awlād, wilād)وَلد، واد (اَوْلاد، وِلاد)
girlbint [f.], bitt [f.] (banāt)بِنْت، بِتّ (بنات)
adolescent, teenagermurāhiqمراهِق
to grow up, get olderkíbir [1s4]كِبِر
personšaxȿ (ašxāȿ)شخْص (اشْخاص)
peoplenās [f. or pl.]ناس
young manšabb (šubbān)شابّ (شُبّان)
young womanšábbaشابّه
manrāgil (rigāla)راجِل (رِجاله)
womansitt [f.]سِتّ
adultbāliɣبالِغ
adults, grown-upskubār [pl.]كُبار
young people, youthšabāb [coll.]شباب
youngȿuɣáyyar (ȿuɣār)صُغيّر (صُغار)
in one’s fifties, middle-agedfi -lxamsiniyāt (min il3úmr)فى الخمْسينِيات (مِن العُمْر)
oldkibīr (kubār) fi -ssinnكِبير (كُبار) فى السِّنّ
old3agūz (3awagīz)عجوز (عَواجيز)
old manrāgil 3agūzراجِل عجوز
old manrāgil kibīrراجِل كِبير
old womansittə 3agūzaسِتّ عجوزه
old womansittə k(i)bīraسِتّ كِبيره
to age, grow old3ággiz [2s1]عجِّز
Everyone gets old.kull innās bit3ággiz.كُلّ النّاس بِتْعجِّز.
childhoodʈufūlaطُفوله
in one’s childhoodfi ʈ(u)fúltuفى طُفولْتُه
adolescencemurāhaqaمُراهقه
youthšabābشباب
in one’s youthfi šabābuفى شبابُه
old agesinnə k(i)bīrسِنّ كِبير
birthday3īd milādعيد ميلاد
Happy Birthday!kullə sána w ínta ʈáyyib! (lit. May you be well every year!)كُلّ سنه و اِنْتَ طيِّب!
Thank you! (response to ‘Happy Birthday!’)w ínta ʈáyyib! (lit. ‘May you too be well!’)و اِنْتَ طيِّب!
Happy birthday and may you have many more!, … and many happy returns!kullə sána w ínta ʈáyyib wi 3uʔbāl mīt sána, in šāʔ ałłāh! (lit. … and the same for 100 years, God willing!)كُلّ سنه و اِنْتَ طيِّب و عُقْبال ميِة سنه اِن شاء اللّه!
When is your birthday?ímta 3īd milādak?اِمْتَى عيد ميلادك؟
My birthday is in May.3īd milādi f māyu.عيد ميلادى فى مايو.
age, life span3umr (a3mār)عُمْر (اعْمار)
all one’s lifeʈūl 3úmruطول عُمْرُه
yearsána (sinīn)سنه (سِنين)
How old are you?3ándak kam sána?عنْدك كام سنه؟
I’m 20 years old.3ándi 3išrīn sána.عنْدى عِشْرين سنه.
to turn __ years oldtamm [1g3] __ sánaتمّ __ سنه
He’s turning ten years old next week.haytímmə 3ášar sinīn ilʔisbū3 ilgáyy.هَيْتِمّ عشر سِنين الاِسْبوع الجايّ.
I turned thirty last month.tammēt talatīn sána -ššahr ílli fāt.تمّيْت تلاتين سنه الشّهْر اللى فات.
a ten-year-old boy/childwálad/wād/3áyyil/ʈiflə 3ándu 3ášar sinīnوَلد/واد/عيِّل/طِفْل عنْدُه عشر سِنين
a fifty-year-old womansittə 3andáha xamsīn sánaسِتّ عنْدها خمْسين سنه
When were you born?itwaládtə ímta?اِتْوَلدْت اِمْتَى؟
What year were you born?itwaládtə sánit kām?اِتْوَلدْت سنِة كام؟
I was born in 1980.itwaládtə sánit alfə tús3u míyya w tamanīn.اِتْوَلدْت سنِة الْف تُسْعُميه و تمانين.
deathmōtموْت
to diemāt [1h1]مات
deadmáyyit (amwāt)ميِّت (امْوات)
death, passingwafāh (wafiyāt)وَفاهْ (وَفِيات)
to pass awayitwáffa [5d]اِتْوَفَّى
deceasedmutawáffiمُتَوَفّى
corpse, bodygússa (gúsas)جُثّه (جُثث)
funeralganāzaجنازه
to burydáfan [1s2]دفن
to be burieditdáfan [7s1]اِتْدفن
burialdáfnaدفْنه
coffintabūt (tawabīt)تابوت (تَوابيت)
cemetary (1)mádfan (madāfin)مدْفن (مدافِن)
cemetary (2)maqbára (maqābir)مقْبره (مقابِر)
graveqabr (qubūr)قبْر (قُبور)
gravestone, headstonešāhid (šawāhid) qabrشاهِد (شَواهِد) قبْر
to mournɧízin [1s4]حِزِن
mourningɧuznحُزْن
period of mourningmúddit ɧuznمُدِّة حُزْن
to cremateɧáraʔ [1s1] gussítuحرق جُثِّتُه
cremationɧáraʔحرق

Responses

ajax-loader

Join our Community

It's free !

  • Practice in the Groups
  • Get help with Lingualism materials in the Forums
  • Download free accompanying Audio in the Shop!