Language in Egyptian Arabic

Language in Egyptian Arabic

languagelúɣaلُغة
foreign languagelúɣa ʔagnabíyyaلُغة أجْنبية
(foreign) accentláknaلكْنة
native languagelúɣa ʔummلُغة أُمّ
Chineseȿīniصيني
Dutchhulándiهولنْدي
English (language)ʔingilīziإنْجِليزي
English (language)[English]إنْجْليش
Farsifársiفارْسي
Frenchfaransāwiفرنْساوي
Germanʔalmāniألْماني
Greekyunāniيوناني
Hebrew3íbriعِبْري
Hindihíndiهِنْدي
Italianʔiʈāliإيطالي
Japaneseyabāniياباني
Koreankūriكوري
Portugueseburtuɣāliبُرْتُغالي
Russianrūsiروسي
Spanishʔasbāniأسْباني
Turkishtúrkiتُرْكي
Arabic3árabiعربي
Classical Arabic3árabi -lqurʔānعربي القُرْآن
Modern Standard Arabicilfúȿɧaالفُصْحى
dialectláhgaلهْجة
colloquial language3ammíyyaعامية
Egyptian Arabicil3ammíyya (-lmaȿríyya)العامية (المصْرية)
Egyptian Arabicil3árabi -lmáȿriالعربي المصْري
Egyptian Arabicmáȿriمصْري
Egyptian Arabicilláhga -lmaȿríyyaاللّهْجة المصْرية
Moroccan Arabicil3árabi -lmaɣrábiالعربي المغْربي
Levantine Arabicil3árabi -ššāmiالعربي الشّامي
Gulf Arabicil3árabi -lxalīgiالعربي الخليجي
to learnit3állim [5s1]اِتْعلِّم
practice, exercisetadrībتدْريب
practice, exercisetamrīn (tamarīn)تمْرين (تمارين)
to practiceitdárrab [5s2] 3álaاِتْدرّب على
to practiceitmárran [5s2] 3álaاِتْمرّن على
levelmustáwa (mustawayāt)مُسْتَوى (مُسْتَوَيات)
beginner’smubtádiمُبْتدي
intermediatemutawássiʈمُتَوَسِّط
advanced3āliعالي
writingkitābaكِتابة
to writekátab [1s2]كتب
readingʔirāyaقِرايَة
to readʔára [1d1]قرا
alphabetilɧurūf ilʔabgadíyyaالحُروف الأبْجدية
letterɧarf (ɧurūf)حرف (حُروف)
Chinese charactersilɧurūf iȿȿiníyyaالحُروف الصِّينية
to spellistahágga [10.d2]اِسْتهجّى
spellinghigāʔحِجاء
How do you spell that?ilkílma di titkítib ʔizzāy?الكِلْمة دي تِتْكِتِب إزّايْ؟
handwriting, penmanshipxaʈʈخطّ
I have such bad penmanship.ʔána xáʈʈi wíɧiš.أنا خطّي وِحِش.
legiblebiyitʔíriبِيِتْقِري
illegiblema-byitʔirīšمبْيِتْقِريش
His handwriting is completely illegible.xáʈʈu ma-yitʔirīš xāliȿ.خطُّه مَيِتْقِريش خالِص.
calligraphyfann irrásmə bi-lxáʈʈفنّ الرّسْم بِالخطّ
speaking, speechmuɧádsaمُحادْثة
speaking, speechkalāmكلام
I need to practice speaking more.ʔána miɧtāg ʔatdárrab 3ála -lmuɧádsa ʔáktar min kída.أنا مِحْتاج أتْدرّب على المُحادْثة أكْتر مِن كِده.
You can’t understand anything he says.kalāmu ma-byitfihímš.كلامُه مبْيِتْفِهِمْش.
to speakitkállim [5s1]اِتْكلِّم
Can you speak Arabic?bití3raf titkállim 3árabi?بِتِعْرف تِتْكلِّم عربي؟
I know a few words.ʔána 3ārif šuwáyyit kalamāt.أنا عارِف شُوَيِّةْ كلمات.
I know some basic Arabic.ʔá3raf ɧagāt basīʈa fi -l3árabi.أعْرف حاجات بسيطة في العربي.
I can speak a little Arabic.bá3raf ʔatkállim šuwáyya 3árabi.بعْرف أتْكلِّم شُوَيَّة عربي.
I can get by in Arabic.ʔána māši fi -l3árabi.أنا ماشي في العربي.
I speak Arabic pretty well.batkállim 3árabi kuwáyyis.بتْكلِّم عربي كُوَيِّس.
broken Arabic3árabi mikássarعربي مِكسّر
fluentlylíblibلِبْلِب
fluentlyzayy illíblibزيّ اللِّبْلِب
fluentlybi-ʈalāqaبِطلاقة
I speak Arabic fluently.ʔána líblib fi -l3árabi.أنا لِبْلِب في العربي.
pronunciationnutʔنُطْق
How do you pronounce this word?ilkílma di nuʈʔáha ʔizzāy?الكِلْمة دي نُطْقها إزّايْ؟
to pronouncenáʈaʔ [1s1]نطق
Your Arabic pronunciation is quite good.bitínʈaʔ 3árabi kuwáyyis ʔáwi.بِتِنْطق عربي كْوَيِّس أَوي.
listeningsamā3سماع
I need to work on my listening skills in Arabic.lāzim ʔaštáɣal 3ála tamarīn issamā3 bi-l3árabi.لازِم أشْتغل على تمارين السّماع بِالعربي.
to listen tosími3 [1s4]سِمِع
vocabularymufradāt [pl.]مُفْردات
wordkílma (kalamāt)كِلْمة (كلمات)
dictionaryqamūs (qawamīs)قاموس (قَواميس)
to look up a word in the dictionarydáwwar [2s2] 3ála kílma min ilqamūsدوّر على كِلْمة مِن القاموس
flashcardbiʈāʔit istizkārبِطاقِةْ اِسْتِذْكار
to repeatkárrar [2s2]كرّر
repetitiontikrārتِكْرار
grammarnaɧwنحْو
grammaticalnáɧawiنحَوي
grammatical ruleqá3da (qawā3id) naɧawíyyaقاعْدة (قَواعِد) نحَوية
to inflect, conjugate, declineȿárraf [2s2]صرّف
inflection, conjugation, declensiontaȿrīfتصْريف
suffixɧarfə f- ʔāxir ilkílmaحرْف في آخِر الكِلْمة
prefixɧarfə f- ʔáwwil ilkílmaحرْف في أوِّل الكِلْمة
caseɧālaحالة
tensezáman (azmān)زمن (أزْمان)
gendergins (agnās)جِنْس (أجْناس)
singularmúfradمُفْرد
dualmusánnaمُثنّى
pluralgam3جمْع
masculinemuzákkarمُذكّر
femininemuʔánnasمُؤنّث
neutermuɧāyidمُحايِد
the present tensezáman ilmuɖāri3زمن المُضارِع
the past tensezáman ilmāɖiزمن الماضي
the future tensezáman ilmustáʔbalزمن المُسْتقْبل
articleʔadāt ta3rīf [pl.]أداةْ تعْريف
prepositionɧarfə garrحرْف جرّ
nounʔism (asmāʔ)إسْم (أسْماء)
verbfi3l (af3āl)فِعْل (أفْعال)
adjectiveȿífaصِفة
adverbʐarf (ʐurūf)ظرْف (ظُروف)
subjectfā3ilفاعِل
objectmaf3ūl bíhiمفْعول بِهِ
definitemuɧáddadمُحدّد
indefiniteɣēr muɧáddadغيْر مُحدّد
word ordertartīb ilkalamātترْتيب الكلمات
sentencegúmla (gúmal)جُمْلة (جُمل)
paragraphfáqra (faqarāt)فقْرة (فقرات)
vowelɧarfə mutaɧárrikحرْف مُتحرِّك
consonantɧarfə sākinحرْف ساكِن
syllablemáqʈa3مقْطع
punctuationtarqīmترْقيم
punctuation mark3alāmit tarqīmعلامِةْ ترْقيم
period (UK: full stop)núʔʈa (núʔaʈ)نُقْطة (نُقط)
commafáȿlaفاصْلة
exclamation mark3alāmit ta3ággubعلامِةْ تعجُّب
question mark3alāmit istifhāmعلامِةْ اِسْتِفْهام
quotation markfaȿlitēn [dual]فصْلِتيْن
colonnuʔʈitēn [dual]نُقْطِتيْن
parenthesis, bracketqōs (aqwās)قوْس (أقْواس)
(a pair of) parenthesesqusēn [dual]قوسيْن

Language in Egyptian Arabic

More Topics

Premium Materials

Language in Egyptian Arabic

More Topics

Premium Materials

Welcome!
You can sign up for a free account and...

• Download or stream free accompanying audio
• Be the first to know about new materials
• Receive exclusive offers and discounts
It only takes a minute!

Already registered? Log in here.