Around the House in Egyptian Arabic

Around the House in Egyptian Arabic

housebēt (biyūt)بيْت (بِيوت)
apartment (UK: flat)šáʔʔa (šúʔaʔ)شقّة (شُقق)
two-story apartmentvílla [f.] (vílal)ڤيلّا (ڤِلل)
penthouse apartmentvílla rūfڤيلّا روف
story, floordōr (adwār)دوْر (أدْوار)
two-story house for saleli-lbē3 bēt durēnلِلبيْع بيْت دوريْن
The apartment is on the fourth floor.iššáʔʔa fi -ddōr irrābi3.الشّقّة في الدّوْر الرّابِع.
to rent an apartmentʔággar [2s2] šáʔʔaأجّر شقّة
rentʔigārإيجار
How much is the rent?ilʔigār kām?الإيجار كام؟
How much do you pay in rent?bitídfa3 kām lilʔigār?بِتِدْفع كام لِلإيجار؟
tenant, rentermuʔággirمُؤجِّر
landlordȿāɧib šáʔʔaصاحِب شقّة
landladyȿáɧbit šáʔʔaصاحْبِةْ شقّة
to rent an apartment toʔággar [2s2] šáʔʔa li-أجّر شقّة لِـ
roofsaʈɧ (suʈūɧ)سطْح (سُطوح)
roofrūfروف
fencesūr (aswār)سور (أسْوار)
gatebawwābaبوّابة
gardenerganáyniجنايْني
The gardener comes once a week.ilganáyni biyīgi márra fi -lʔisbū3الجنايْني بِييجي مرّة في الإسْبوع.
housekeeper, maidšaɣɣālaشغّالة
doormanbawwābبوّاب
Ask the doorman to wash our car this afternoon.xálli -lbawwāb yímsaɧ il3arabíyya ba3d iɖɖúhr.خلّي البَوّاب يِمْسح العربية بعْد الضُّهْر.
roomʔōɖa (úwaɖ)أوْضة (أُوَض)
furniture3afš [coll.]عفْش
furnitureʔasāsأثاث
furnishedmafrūšمفْروش
furnishedbi-l3áfšبِالعفْش
chairkúrsi (karāsi)كُرْسي (كراسي)
tableʈarabēza, tarabēzaطرابيْزة
doorbāb (abwāb)باب (أبْواب)
front doorbāb ʔamāmiباب أمامي
keymuftāɧ (mafatīɧ)مُفْتاح (مفاتيح)
floorʔarɖíyyaأرْضية
ceilingsaʔf (suʔūf)سقْف (سُقوف)
carpetsiggāda (sagagīd)سِجّادة (سجاجيد)
tilesbalāʈ [coll.]بلاط
hardwood floorparkēhپرْكيْه
windowšubbāk (šababīk)شُبّاك (شبابيك)
curtain, blindssitāra (satāyir)سِتارة (ستايِر)
shuttersšīš [coll.]شيش
shelfraff (rufūf)رفّ (رُفوف)
wallɧēʈa (ɧiʈān)حيْطة (حيطان)
wall clocksā3it ɧēʈaساعِةْ حيْطة
painting, pictureȿūra (ȿíwar)صورة (صِوَر)
painting, picturelōɧaلوْحة
to hang a picture on the wall3állaʔ [2s2] ȿūra 3ála -lɧēʈaعلّق صورة على الحيْطة
I love that painting hanging over the sofa.3agbāni -ȿȿūra -lmit3alláʔa fōʔ ilkánaba.عاجْباني الصّورة المِتْعلّقة فوْق الكنبة.
poster[poster]پوْسْتِر
to do housework3ámal [1s2] šuɣl ilbētعمل شُغْل البيْت
to clean, tidy upnáɖɖaf [2s2]نضّف
to wash the windowsɣásal [1s2] iššababīkغسل الشّبابيك
broommiʔáššaمِقشّة
to sweepkánasكنس
mopmamsáɧa (mamāsiɧ)ممْسحة (مماسِح)
to mopmásaɧ [1s1] (bi-lmamsáɧa)مسح (بِالممْسحة)
vacuum cleaner (UK: hoover)maknása (makānis) kahrabaʔíyyaمكْنسة (مكانِس) كهْربائية
to vacuum the carpetkánas [1s2] issiggāda (bi-lmaknása -lkahrabaʔíyya)كنس السِّجادة (بِالمكْنسة الكهْربائية)
to dustnáffaɖ [2s2]نفّض
dustturābتُراب
dustymittárrabمِتّرّب
to beat the dust out of a carpetnáffaɖ [2s2] issiggāda min itturābنفّض السِّجّادة مِن التُّراب
lightnūr (anwār)نور (أنْوار)
lamplámbaلمْبة
to turn on the lightwálla3 [2s2] innūrوَلّع النّور
to turn on the lightnáwwar [2s2] innūrنوّر النّور
to turn off the lightʈáfa [1d2] -nnūrطفى النّور
Could you turn off the light in the kitchen, please?múmkin tíʈfi -nnūr fi -lmáʈbax, law samáɧt?مُمْكِن تِطْفي النّور في المطْبخ لَوْ سمحْت؟
light switchkubsə (ikbās) nūrكُبْس (إكْباس) نور
light switchmuftāɧ (mafatīɧ) nūrمُفْتاح (مفاتيح) نور
electrical outlet, socketbarīza (barāyiz)بريزة (برايِز)
plugfīšaفيشة
to plug inɧaʈʈə [1g2] fīšaحطّ فيشة
to unplugšāl [1h2] fīšaشال فيشة
extension cord, adaptermuštárakمُشْترك
fuse boxtablō kahrábaتابْلوْهْ كهْربا
fusefiyūzفِيوز
A fuse has blown.fī fyūz ɖárab.فيه فِيوز ضرب.
the power went outilkahrába ʔáʈa3itالكهْربا قطعِت
the power went outinnūr ʔáʈa3النّور قطع
The power went out for an hour this afternoon.ilkahrába ʔáʈa3it sā3a -ɖɖuhr.الكهْربا قطعِت ساعة الضُّهْر.
candlešám3aشمْعة
heaterdaffāyaدفّايَة
air-conditionertakyīf háwaتكْييف هَوا
living roomʔōɖit ma3īšaأوْضِةْ معيشة
living roomʔantirēhأنْتِريْه
formal sitting room (for entertaining guests)ȿalōnصالوْن
sofa, couchkánabaكنبة
armchairfutēhفوتيْهْ
televisiontilivizyōnتِليڤِزْيوْن
to watch TVitfárrag [5s2] 3ála -ttilivizyōnاِتْفرّج على التِّليڤِزْيوْن
The only thing I want to do this evening is sit on the couch and watch TV.3āyiz ma3mílšə ɧāga bi-llēl ɣēr ʔínni ʔá23ud 3ála -kánaba w ʔatfárrag 3ála -ttilivizyōn.عايِز معْمِلْش حاجة بِاللّيْل غيْر إنّي أقْعُد على الكنبة و أتْفرّج على التِّليڤِزْيوْن.
dining roomʔōɖit súfraأوْضِةْ سُفْرة
dining tableʈarabēzit súfraطرابيْزِةْ سُفْرة
to set the tablegáhhiz [5s1] iʈʈarabēzaجهِّز الطّرابيْزة
to clear the tablenáɖɖaf [5s2] iʈʈarabēzaنضّف الطّرابيْزة
to sit at the tableʔá3ad [1s3] 3ála -ʈʈarabēzaقعد على الطّرابيْزة
Dinner's ready! Come to the table!il3áša gāhiz! ta3ālu 3and iʈʈarabēza!العشا جاهِز! تعالوا عنْد الطّرابيْزة!
(flower) vasefāzaفازة
plate, dishʈábaʔ (aʈbāʔ)طبق (أطْباق)
spoonma3láʔa (ma3āliʔ)معْلقة (معالِق)
forkšūka (šíwak)شوكة (شِوَك)
knifesikkīna (sakakīn)سِكّينة (سكاكين)
bowlsulʈaníyyaسُلْطانية
bowlzibdíyyaزِبْدية
napkinmandīl (manadīl)منْديل (مناديل)
kitchenmáʈbax (maʈābix)مطْبخ (مطابِخ)
cupboard, cabinetdulāb (dawalīb)دولاب (دَواليب)
counterruxāmit máʈbaxرُخامِةْ مطْبخ
refrigeratortalāgaتلاجة
freezer[freezer]فْريزِر
stove (UK: cooker)butagāzبوتاجاز
ovenfurn (afrān)فُرْن (أفْران)
microwave (oven)[microwave]مَيْكروْويْڤ
to microwaveʈábax [1s3] fi -l[microwave]طبخ في المَيْكروْويْڤ
Just put it in the microwave for two minutes.ɧúʈʈu bassə fi -l[microwave] li-múddit diʔiʔtēn.حُطُّه بسّ في المَيْكروْويْڤ لِمُدِّةْ دِقيقْتيْن.
to heat upsáxxan [2s2]سخّن
I heated up the soup in the microwave.ʔána saxxánt iššúrba fi -l[microwave].أنا سخّنِت الشّورْبة في المَيْكروْويْڤ.
cookingʈabxطبْخ
to make dinner3ámal [1s2] il3ášaعمل العشا
to cutʔáʈa3 [1s1]قطع
to diceʔáʈa3 [1s1] ɧítat ȿuɣayyáraقطع حِتت صُغيّرة
to sliceʔáʈa3 [1s1] šarāyiɧقطع شرايِح
to chop (up)xárraʈ [2s2]خرّط
to cut in halfʔáʈa3 [1s1] nuȿȿēnقطع نُصّيْن
to cook (on the stove)ʈábax [1s3]طبخ
to bake (bread)xábaz [1s2]خبز
to boilsálaʔ [1s3]سلق
to fryʔála [1d2]قلى
potɧálla (ɧílal)حلّة (حِلل)
panʈāsaطاسة
tray, casserole dishȿiníyya (ȿawāni)صينية (صَوانى)
recipewáȿfaوَصْفة
to follow a recipemíši ɧasb ilwáȿfaمِشي حسْب الوَصْفة
cookbookkitāb (kútub) ʈabxكِتاب (كُتُب) طبْخ
blenderxallāʈخلّاط
mixerxallāʈ yádawiخلّاط يَدَوي
toastertústirتوسْتِر
sinkɧōɖ (aɧwāɖ)حوْض (أحْواض)
faucet (UK: tap)ɧanafíyyaحنفية
to do the dishes (UK: do the washing up)ɣásal [1s2] ilʔaʈbāʔغسل الأطْباق
dishwashing liquidsāyil ɣasīl ilʔaʈbāʔسايِل غسيل الأطْباق
to make tea3ámal [1s2] šāyعمل شايْ
kettleɣallāyaغلّايَة
kettle[kettle]كيْتِل
to make coffee3ámal [1s2] ʔáhwaعمل قهْوَة
coffee maker[coffee maker]كوْفي ميْكِر
coffee makermákanit ʔáhwaمكنِةْ قهْوَة
garbage (UK: rubbish)zibālaزِبالة
garbage can (UK: dustbin)ȿafīɧit zibālaصفيحِةْ زِبالة
to throw awayráma [1d2]رمى
to take out the garbagexárrag [2s2] izzibālaخرّج الزِّبالة
bedroomʔōɖit nōmأوْضِةْ نوْم
bedsirīr (sarāyir)سِرير (سرايِر)
single bed, twin bedsirīr suɣáyyarسِرير صُغيّر
single bed, twin bedsirīr li-šáxȿسِرير لِشخْص
double bed, queen bed, king bedsirīr kibīrسِرير كِبير
double bed, queen bed, king bedsirīr li-šaxȿēnسِرير لِشخْصيْن
headboardrās sirīr [f.] (rūs sarāyir)راس سِرير (روس سرايِر)
mattressmartába (marātib)مرْتبة (مراتِب)
blanketbaʈʈaníyya (baʈaʈīn, baʈaniyyāt)بطّانية (بطاطين، بطانِيّات)
duvet, quiltliɧāf (ilɧífa)لِحاف (إلْحِفة)
bedsheetmilāyaمِلايَة
pillow, cushionmaxáddaمخدّة
pillowcasekīs maxádda (akyās maxaddāt)كيس مخدّة (أكْياس مخدّات)
to make one's bedráwwaʔ [2s2] sirīruروّق سِريرُه
sleepnōmنوْم
to sleep, fall asleep, go to sleep, go to bednām [1h3]نام
I only got four or five hours’ sleep last night.nimt ʔimbāriɧ bi-llēl ʔárba3 ʔaw xámas sa3āt bass.نِمْت إمْبارِح بِاللّيْل أرْبع أَوْ خمْس ساعات بسّ.
What time did you go to bed?ʔínta nimt issā3a kām?إنْتَ نِمْت السّاعة كام؟
asleepnāyimنايِم
sleepy, drowsyna3sānنعْسان
to be sleepykābis [3s] 3alēh innōmكابِس عليْهْ النّوْم
to doze offnām [1h3] 3ála rōɧuنام على روْحُه
to take a napxad [i3] ʔaylūlaخد قَيْلولة
to take a napnām [1h3] šuwáyya suɣayyarīnنام شُوَيَّة صُغيّرين
I was feeling sleepy, so I took a short nap.kān kābis 3aláyya -nnōm fa ʔaxádtə ʔaylūla.كان كابِس عليّا النّوْم فا أخدْت قَيْلولة.
to dreamɧílim [1s4]حِلِم
a dreamɧilm (aɧlām)حِلْم (أحْلام)
a nightmarekabūs (kawabīs)كابوس (كَوابيس)
to have a nightmareɧílim [1s4] bi-kabūsحِلم بِكابوس
to snorešáxxar [2s2]شخّر
to talk in one’s sleepitkállim [5s1] wi húwwa nāyimاِتْكلِّم و هُوَّ نايِم
to sleepwalkmíši [1d5] w húwwa nāyimمِشي و هُوَّ نايِم
to be unable to get to sleep, have a restless night’s sleepmiš 3ārif yinām kuwáyyisمِش عارِف يِنام كُوَيِّس
You don’t look like you slept well.šáklak ma-nímtiš kuwáyyis.شكْلك منِمْتِش كُوَيِّس.
to have insomniaʔána nāwi ʔángaɧ fi šúɣli.عنْدُه أرق
to be a light sleepernōmu xafīfنوْمُه خفيف
to be in a deep sleepnām [1h3] bi-3úmqنام بِعُمْق
to be a deep sleepernōmu tʔīlنوْمُه تْقيل
to stay up latesíhir [1s4]سِهِر
to stay up all nightsíhir [1s4] ʈūl illēlسِهِر طول اللّيْل
to wake (up), rouseȿáɧɧa [2d]صحّى
My mom woke me up.úmmi ȿaɧɧítni min innōm.أُمّي صحِّتْني مِن النّوْم.
to wake upȿíɧi [1d4]صِحى
I woke up at six o’clock in the morning.ȿiɧīt issā3a sítta -ȿȿubɧ.صِحيت السّاعة سِتّة الصُّبْح.
A loud noise woke me up.ȿiɧīt min iddáwša.صِحيت مِن الدَّوْشة.
to get up, get out of bedʔām [1h1] min issirīrقام مِن السِّرير
wardrobedulāb (dawalīb)دولاب (دَواليب)
hangeršammā3aشمّاعة
dresseršufunīraشوفُنيرة
drawerdurg (adrāg)دُرْج (أدْراج)
bedside tablekōmudīnuكوْمودينو
alarm clockminábbihمِنبِّهْ
I set my alarm for six in the morning.ʐabáʈt ilminábbih 3ála (-ssā3a) sítta -ȿȿubɧ.ظبطْت المِنبِّهْ على (ألسّاعة) سِتّة الصُّبْح.
bookcasemaktábaمكْتبة
deskʈarabēzaطرابيْزة
bathroomɧammāmحمّام
bathtubbányu (banyuhāt)بانْيو (بانْيوهات)
to take a bathistaɧámma [10.2d]اِسْتحمّى
showerduššدُشّ
showeršāwirشاوِر
to take a showerʔáxad [i3] duššأخد دُشّ
to take a showerʔáxad [i3] šāwirأخد شاوِر
sponge, loofahlīfaليفة
shampoo[shampoo]شامْپو
to dry off, towel oneself offnáššif [2s1] náfsuنشِّف نفْسُه
towelfūʈa (fúwaʈ)فوطة (فُوَط)
towel rackfawāʈaفَواطة
hairdryersišwārسِشْوار
toilet (bowl)tawalíttتَواليتّ
toilet seatʔá3dit tawalíttقعدِةْ تَواليتّ
to flush the toiletšadd [1g3] issifōnشدّ السّيفوْن
toilet papermandīl ɧammāmمنْديل حمّام
sinkɧōɖ (aɧwāɖ)حوْض (أحْواض)
hot watermáyya súxna [f.]ميّة سُخْنة
cold watermáyya sáʔ3a [f.]ميّة ساقْعة
(gas) water heatersaxxānسخّان
mirrormirāyaمِرايَة
to brush one's teethɣásal [1s2] sinānuغسل سِنانُه
toothbrushfúršit (fúraš) sinānفُرْشِةْ (فُرش) سِنان
toothpastema3gūn sinānمعْجون سِنان
dental flossxēʈ ilʔasnānخيْط الأسْنان
to floss (teeth)náɖɖaf [2s2] sinānu bi-lxēʈنضّف سِنانُه بِالخيْط
mouth washɣasūl ilfámغسول الفم
to gargleɣárɣar [11s2]غرْغر
to wash one's faceɣásal [1s2] wíššuغسل وِشُّه
(bar of) soapȿabūnaصابونة
to shaveɧálaʔ [1s1]حلق
razor (blade)mūs (amwās)موس (أمْواس)
electric razormákanit ɧilāʔaمكنِةْ حِلاقة
shaving creamráɣwit ɧilāʔaرغْوِةْ حِلاقة
lawn3ušb [coll.]عُشْب
to mow the lawnʔaȿȿ [1g2] il3úšbقصّ العُشْب
courtyardɧōš (aɧwāš)حوْش (أحْواش)
garden, yardginēna (ganāyin)جِنيْنة (جنايِن)
to gardeništáɣal [8s2] fi -lginēnaاِشْتغل في الجِنيْنة
shovelgarūf (gawarīf)جاروف (جَواريف)
to digɧáfar [1s3]حفر
(garden) hosexarʈūm (xaraʈīm)خرْطوم (خراطيم)
toolʔadāh (adawāt)أداهْ (أدَوات)
sawmunšār (manašīr)مُنْشار (منشير)
to sawʔáʈa3 [1s1] bi-lmunšārقطع بِالمُنْشار
hammeršakūš (šawakīš)شاكوش (شَواكيش)
to hammerdaʔʔə [1g2] bi-ššakūšدقّ بِالشّاكوش
nail, screwmusmárr (masamīr)مُسْمارّ (مسامير)
screwdrivermafákkمفكّ
axfās [f.] (fūs)فاس (فوس)
to chop woodʔáʈʈa3 [2s2] xášabقطّع خشب
wrench (UK: spanner)muftāɧ (mafatīɧ) ingilīziمُفْتاح (مفاتيح) إنْجِليزي

Around the House in Egyptian Arabic

More Topics

Premium Materials

Around the House in Egyptian Arabic

More Topics

Premium Materials

Welcome!
You can sign up for a free account and...

• Download or stream free accompanying audio
• Be the first to know about new materials
• Receive exclusive offers and discounts
It only takes a minute!

Already registered? Log in here.