Family in Moroccan Arabic

Family in Moroccan Arabic

familyفاميلا (فاميلات)
familyعائِلة (عائِلات)
(extended) familyالعائِلة الكْبيرة
(extended) familyالعائِلة البْعيدة
relativeكيجيني (من العائِلة)
I have some relatives that live in New York.عَنْدي العائِلة فْنْيويورك
related toكَيْجي لـ
Are you two related?كتْجيوْ لْبعْضِيّاتْكُم؟
I’m not related to him.لا، ماكيجيني والو.
fatherوالِد
fatherأب
motherوالِدة
motherأُمّ
my mother and fatherالوالِدة و الوالِد
dadبابا
momماما
my mom and dadماما و بابا
Hi, Dad!سّلام بابا!
Where are you, Mom?فينِك أ ماما؟
parentsالواليدين
son, (male) childوُلْد (وْلاد)
daughter, (female) childبنْت (بْنات)
Do you have any children?عنْدك وْلاد؟
How many children do you have?شْحال من وُلْد عنْدك؟
They had triplets.تْزادو عنْدْهُم ثْلاثة تْوام.
siblingsخوت
brotherخو (خوت)
My brother and my friend’s brother came with me.جا مْعايا خويا و خو صاحْبي.
sisterاُخْت (خْواتات)
older brotherالاخ الكْبير
younger sisterالاُخْت الصّْغيْرة
Do you have any brothers or sisters?عنْدك شي خوت؟
I have two older sisters and one younger brother.عنْدي جوج خْواتات كْبار و خويا صْغيْر.
I’m the youngest in my family.آنا الصّْغيْر فْ الدّار.
I’m the middle child/son.آنا الوُسْطاني.
I’m an only child.ماعنْديش خوت.
twinsتْوام
Are you two twins?واش انْتوما تْوام؟
I have a twin brother.عنْدي خويا تَوْأم.
half-brotherخويا من بّا
half-brotherخويا من مّي
half-sisterخْتي من بّا
half-sisterخْتي من مّي
He’s my half-brother.هُّوَ خويا من بّا.
husbandراجل (رْجال)
This is my husband.هاذا راجْلي.
wifeمْرا (مْراوات)
__’s wifeمرْت __
His wife came with him.جات مْعاه مرْتو.
stepfatherراجل الاُمّ
stepmotherمرْت الرّاجل
stepbrotherوُلْد راجل الاُمّ
stepbrotherوُلْد مرْت الرّاجل
stepsisterبنْت راجل الاُمّ
stepsisterبنْت مرْت الرّاجل
stepsonوُلْد الرّاجل
stepsonوُلْد المْرا
stepdaughterبنْت الرّاجل
stepdaughterبنْت المْرا
grandfatherجدّ (جْدود)
grandmotherجدّة
my grandparentsجدّي و جدّاتي
grandpaجدّي
grandmaجدّاتي
great-grandfatherبّات الجدّ
grandsonحْفيد (أحْفاد)
granddaughterحْفيدة
grandchildrenأحْفاد
uncleعمّ (عْمام)
auntمْرات العمّ
auntعمّة
uncleراجِل العمّة
uncleخال (خْوال)
auntمرْت الخال
auntخالة
uncleراجِل الخالة
cousinوُلْد العمّ (وْلاد العمّ)
cousinبنْت العمّ (بْنات العمّ)
cousinوُلْد العمّة (وْلاد العمّة)
cousinبنْت العمّة (بْنات العمّة)
cousinوُلْد الخال (وْلاد الخال)
cousinبنْت الخال (بْنات الخال)
cousinوُلْد الخالة (وْلاد الخالة)
cousinبنْت الخالة (بْنات الخالة)
We’re cousins.حْنا وْلاد العمّ.
We’re cousins.حْنا بْنات العمّ.
We’re cousins.حْنا وْلاد الخال.
We’re cousins.حْنا بْنات الخال.
orphanيْتيم (يْتامى)
orphanageدار لْيْتامى
to adoptاتْبنّى
adoptionتبنّي
to be adoptedمتْبنّي
I was adopted.آنا متْبنّي.
an adopted sonوُلْد متبنّي
adoptive parentsالواليدين بالتّبنّي
birth parentsالواليدين الأصْلِيّين
ancestors, forefathersجْدود
descendantsأحْفاد

Welcome!
You can sign up for a free account and...

• Download or stream free accompanying audio
• Be the first to know about new materials
• Receive exclusive offers and discounts
It only takes a minute!

Already registered? Log in here.