School and Education in Lebanese Arabic

School and Education in Lebanese Arabic

educationta3līmتعْليم
educated, literatemit3állimمِتْعلِّم
to learnt3állam, yit3államتْعلّم، يِتْعلّم
illiterateúmmiأُمّي
illiteracyummíyyiأُمّية
What is the illiteracy rate in Lebanon?ʔaddē m3áddal ilʔummíyyi b-libnēn?قدّيْ مْعدّل الأُمّية بْلِبْنان؟
schoolmádrasi (madēris)مدْرسِة (مدارِس)
studenttilmīz (talamīz)تِلْميذ (تلاميذ)
preschoolɧaɖāniحضانِة
kindergartenkē djī (KG)كيْ جي (KG)
kindergartenráwɖaرَوْضة
elementary school, primary schoolmárɧali ibtidēʔíyyiمرْحلِة اِبْتِدائية
elementary school, primary schoolibtidēʔiاِبْتِدائي
when I was in elementary school, ...lámma kínit b-ilʔibtidēʔi, ...لمّا كِنِت بِالاِبْتِدائي، ...
first grade (year)ʂʂaf ilʔáwwalالصّف الاوّل
Her son is in first grade.íbna b-iʂʂaf ilʔáwwal.اِبْنا بِالصّف الاوّل.
middle schoolmárɧali mutawássiʈaمرْحلِة مُتوسِّطة
middle schoolmutawássiʈمُتوسِّط
high school, secondary schoolmárɧali ŧānawíyyiمرْحلِة ثانَوية
high school, secondary schoolŧānawiثانوي
university, collegejēm3aجامْعة
academyakadīmíyyiأكاديمية
academymá3had (ma3āhid)معْهد (معاهِد)
language academymarkaz ta3līm illuɣātمرْكز تعْليم اللُّغات
I teach Arabic at a language academy in Lebanon.3am dárris 3árabi b-imárkaz ta3līm illuɣāt b-libnēn.عمْ درِّس عربي بِمرْكز تعْليم اللُّغات بِلِبْنان.
in fifth gradebi-ʂʂaff ilxāmisبِالصّفّ الخامِس
in sixth gradebi-ʂʂaff issēdisبِالصّفّ السّادِس
in one’s second year of middle schoolbi-ʂʂaff issēbi3بِالصّفّ السّابِع
in one’s third year of high schoolbi-ʂʂaff ittēminبِالصّفّ التّامِن
class(room); class; yearʂaff (ʂfūf)صفّ (صْفوف)
period, hour, lessonɧíʂʂa (ɧíʂaʂ)حِصّة (حِصص)
I have six classes a day.3índi sitt ɧíʂaʂ ilyōm.عِنْدي سِتّ حِصص اليوْم.
Class starts at 8 o'clock and finishes at 9 o'clock.ʂʂaf bibálliš issē3a tmēni u bixálliʂ issē3a tís3a.الصّفّ بيبلِّش السّاعة تْمانِة وبيخلِّص السّاعة تِسْعة.
lecturemuɧāɖaraمُحاضرة
to attend a lectureɧúɖir [55] muɧāɖaraحُضِر مُحاضرة
studiesdirāsiدِراسِة
lessondáris (drūs)درِس (دْروس)
curriculummánhaj (manēhij)منْهج (مناهِج)
questionsuʔāl (ásʔila)سُؤال (أسْئِلة)
to ask a question in classsáʔal suʔāl b-iʂʂaffسأل سُؤال بِالصّفّ
answerjawēbجواب
to answerjēwab, yjēwibجاوب، يْجاوِب
to raise one’s handráfa3 [23] īduرفع اِيدو
right, correctʂaɧɧصحّ
wrong, incorrect; mistakeɣálaʈغلط
He got three questions wrong.jēwab ɣálaʈ 3ála tlēt ásʔila.جاوَب غلط على تْلات أسْئِلة.
lecture hallqā3it ilmuɧāɖarātقاعِة المُحاضرات
deskʈāwliطاوْلِة
text bookktēb (kútub)كْتاب (كُتُب)
notebookdáftar (dafētir)دفْتر (دفاتِر)
to take notesáxad [55] mulāɧaʐātأخد مُلاحظات
to copynáʔal, yínʔulنقل، يِنْقُل
backpackšánʈa (šínaʈ)شنْطة (شِنط)
blackboardlōɧلوْح
chalkʈabšūrطبْشور
whiteboardlōɧ ábyaɖلوْح أبْيَض
mapxarīʈa (xarāyiʈ)خريطة (خرايِط)
librarymáktabiمكْتبِة
gymnasiumdjimجيم
playground, school yardmál3ab (malē3ib)ملْعب (ملاعِب)
cafeteriakāfitīryaكافيِتِرْيا
laboratorymúxtabarمُخْتبر
auditorium, theatermásraɧ (masēriɧ)مسْرح (مسارِح)
school busbāʂ mádrasiباص مدْرسِة
summer vacation3úʈlit iʂʂēfíyyiعُطْلِة الصّيْفية
winter vacation3úʈlit iššatwíyyiعُطْلِة الشّتْوية
break(time), recess; lunch breakfúrʂa (fúraʂ)فُرْصة (فُرص)
We have a fifteen-minute break between classes.3ínna ríbi3 sē3a fúrʂa bēn iʂʂfūf.عِنّا رِبِع ساعة فُرْصة بيْن الصّْفوف.
test, exammusābaʔaمُسابقة
test, examimtiɧānاِمْتِحان
to take a test3ímil [55] imtiɧānعِمِل اِمْتِحان
mid-term (exam)imtiɧān nuʂʂ issíniاِمْتِحان نُصّ السِّنِة
entrance examimtiɧān dxūlاِمْتِحان دْخول
final examimtiɧān ēxir issíniاِمْتِحان آخِر السِّنِة
an oral examimtiɧān šáfawiاِمْتِحان شفَوي
a written examimtiɧān kitābiاِمْتِحان كِتابي
to pass a testníjiɧ b-ilʔimtiɧān, yínjaɧ b-ilʔimtiɧānنِجِح بِالاِمتِحان، يِنْجح بِالاِمتِحان
exam resultsnatēʔij ilʔimtiɧānētنتائِج الاِمْتِحانات
to fail a testsáʔaʈ b-ilʔimtiɧān, yúsʔuʈbi-lʔimtiɧānسقط بِالاِمْتِحان، يُسْقُط بِالاِمْتِحان
grade3alēmiعلامِة
a passing grade3alēmit innijāɧعلامِة النّجاح
to get a good gradeáxad [55] 3alēmi 3ālyiأخد علامِة عالْية
a failing grade3alēmit issuʔūʈعلامِة السّْقوط
report cardkārnēhكارْنيْه
to studydáras, yídrusدرس، يِدْرُس
He needs to study for the test.lēzim yídrus la-lmusābaʔaلازِم يِدْرُس للْمُسابقة.
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
homeworkwaʐīfiوظيفِة
Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
to do homework3ímil [55] ilwaʐīfiعِمِل الوظيِفِة
to check, revise, reviewrāja3, yrāji3راجع، يْراجِع
essay, paper, compositionmawɖū3موْضوع
The students have to write an essay about a historical event.lēzim yíktub ittalimīz mawɖū3 3an ɧádas tārīxi.لازِم يِكْتُب التلاِميذ موضوع عن حدث تاريِخي.
teacheristēz (asádzi)اِسْتاذ (اساتْذة)
Good morning, teacher!ʂabāɧilxēr istēz!صباح الخيْر، اِسْتاذ!
professoristēz jēm3aإسْتاذ جامْعة
principalmudīrمُدير
to teach3állam, y3állimعلّم، يْعلِّم
Do you teach at the university?bit3állim b-ilmádrasi?بِتْعلِّم بِالمدْرسِة؟
to teach a course3állam kōrsعلّم كورْس
Ahmad is teaching me Arabic.áɧmad 3am y3állimni 3árabi.أحْمد عمْ يْعلِّمْني عربي.
to correct a testʂáɧɧaɧ musēbaʔa, yʂáɧɧiɧ musēbaʔaصحّح مُسابقة، يْصحِّح مُسابقة
to teach a lessonšáraɧ dáris, yíšraɧ dárisشرح درِس، يِشْرح درِس
to enroll, registersájjal, ysájjilسجّل، يْسجِّل
enrollmenttisjīlتِسْجيل
I intend to enroll in an Arabic class next month.nēwi sájjil b-ʂaff 3árabi ššáhir ijjēy.ناوي سجِّل بْصفّ عربي الشّهِر الجّاي.
school yearsíni dirāsíyyiسِنِة دِراسيِّة
semestersīméstirسيمسْتِر
semesterfáʂilفصِل
tuitionmʂārīf iddirāsiمْصاريف الدِّراسِة
scholarshipmínɧaمِنْحة
student loanqáruɖ ʈullābiقرُض طُلّابي
universityjēm3aجامْعة
to get into college, start universityfēt 3ā-jjēm3a, yfūt 3ā-jjēm3aفات عالجامْعة، يْفوت عالجامْعة
to go to collegedáras b-ijjēm3aدرس بِالجّامْعة
department, facultyʔúsum (aʔsām)قُسُم (أقْسام)
department, facultykullíyyiكُلّية
I got into the faculty of medicine, but later I changed to law.fítit 3ála kullíyyit iʈʈúbb, ba3dēn ɣayyárit ɧʔūʔ.فِتِت على كِلّية الطُبّ، بعْديْن غيّرِت حْقوق.
majortaxáʂʂuʂتخصُّص
minortaxáʂʂuʂ fír3iتخصُص فِرْعي
to major intxáʂʂaʂ bi-, yitxáʂʂaʂ bi-تْخصّص بْـ، يِتْخصّص بْـ
to major indáras __ b-ijjēm3aدرس __ بِالجّامْعة
What are you majoring in?b-šū mitxáʂʂaʂ?بِشو مِتْخصّص؟
What are you majoring in?šū 3am tídrus b-ijjēm3a?شو عم تِدْرُس بِالجّامْعة؟
I'm majoring in English literature.3am bídrus ádab inglīzi.عم بِدْرُس ادب اِنْكْليزي.
I'm majoring in English literature.mitxáʂʂiʂ ádab inglīzi..مِتْخصّص ادب اِنْكْليزي.
university campusɧáram jēm3a (aɧrām jēm3a)حرم جامْعة (احْرام جامْعة)
dormitoriessákan ijjēm3aسكن جامْعة
Do you live on campus?3āyiš b-ijjēm3a?عايِش بِالجّامْعة؟
to graduate fromtxárraj min, yitxárraj minتْخرّج مِن، يِتْخرّج مِن
When did you graduate from university?ēmata txárrajit min ijjēm3a?أيْمتى تْخرّجِت مِن الجّامعة؟
I graduated from university in 2005.txárrajit min ijjēm3a sinit alfēn u xámsi.تْخرّجِت مِن الجّامْعة سِنِة الْفيْن وخمْسِة.
freshman (1st year university student)fréšmanفْريشْمان
sophomore (2nd year)síni tēnyiسِنِة تانْية
junior (3rd year)síni tēltiسِنِة تالْتِة
senior (4th year)síni rāb3aسِنِة رابْعة
All the freshmen have to attend an orientation ceremony.kill talamīz lifréšman ma3zūmīn 3a-lmuɧāɖara ttawjīhíyyi.كِلّ تلاميِذ الِفْريشْمان معْزومين عالمُحاضرة التَّوْجيهية.
degree, certificate, diplomašhēdiشْهادِة
He got a certificate for completing the course.áxad šháydi ínnu xállaʂ ilkōrs.أخد شْهادِة إنّو خلّص الكورْس.
to get a Bachelor’s degreeáxad [55] šhēdit līsānsأخد شْهادِة ليسانْس
college student, undergraduate studentʈālib jēmi3iطالِب جامِعي
undergraduate studiesddirāsēt ijjēmi3íyyiالدِّراسات الجّامِعية
to do a Master’s degree3ímil [55] māstirzعِمِل ماسْتِرْز
to do a Master’s degree3ímil [55] mājistērعِمِل ماجيستيْر
Doctoratedoktōrāدُكْتوْراه
(Master's) thesis, dissertationrisēlit mājistērرِسالِة ماجيسْتيْر
(Doctoral) thesis, dissertationrisēlit doktōrāرِسالِة دُكْتوْراه
subjectmēddi (mawēdd)مادِّة (موادّ)
What was your favorite subject in school?áyya áktar mēddi kinit tɧíbba b-ilmádrasi?أيّا اكْتر مادِّة كِنِت تْحِبّا بِالمدْرسِة؟
I really enjoyed studying history, but I hated science class.kínit ktīr ɧibb ídrus tārīx bass kínt íkrahʂaff issāyins.كِنِت كْتير حِبّ اِدْرُس تاريخ بسّ كِنْت اِكْره صفّ السّايِنْس.
to be good atkēn [55] šāʈir bi-كان شاطِر بْـ
He’s really good at math.šāʈir ktīr b-irriyāɖiyyēt.شاطِر كْتير بِالرِّياضِيّات.
biologybāyōlōjiبايّوْلوْجي
chemistrykémistriكيمِسْتْري
dentistryʈúbb issnēnطُبّ السّْنان
economics3ílm iliʔtiʂādعِلْم الاِقْتِصاد
geographyjiɣrāfyaجِغْرافْيا
geologyjīyōlōjyaجِيّوْلوْجْيا
geometryjīyōmetriجِيّوْمِتْري
historytārīxتاريخ
lawɧʔūʔحْقوق
linguistics3ílim illuɣawiyyētعِلِم اللغوِيّات
literatureádabأدب
mathematicsriyāɖiyyētرِياضِيّات
mathematicsmāŧماث
medicineʈubbطُبّ
philosophyfálsafiفلْسفِة
physical education (P.E.)tarbíyyi riyāɖíyyiترْبية رِياضية
physicsfíziksفيزيكْس
political science3lūm siyāsíyyiعْلوم سِياسية
psychology3ílim náfisعِلِم نفِس
sciencesāyinsسايِنْس
social studiesdirāsēt ijtimā3íyyiدِراسات اِجْتِماعية

School and Education in Lebanese Arabic

More Topics

Premium Materials

School and Education in Lebanese Arabic

More Topics

Premium Materials

Welcome!
You can sign up for a free account and...

• Download or stream free accompanying audio
• Be the first to know about new materials
• Receive exclusive offers and discounts
It only takes a minute!

Already registered? Log in here.