Life and Death in Egyptian Arabic

Life and Death in Egyptian Arabic

lifeɧáya, ɧayāʔحَياة
to live3āš [1h2]عاش
I live in Egypt, the mother of the world.ʔána 3āyiš fi maȿr, ʔumm iddúnya.أنا عايِش في مصْر أُمّ الدُّنْيا.
Long live the king!yi3īš ilmálik!يِعيش الملِك!
alivebi-lɧáyaبِالحَياة
alive3āyišعايِش
to give birth towílid [1s5]وِلِد
to be bornitwálad [7s1]اِتْوَلد
birthwilādaوِلادة
newbornmawlūd (mawalīd)مَوْلود (مَوَليد)
babynūnu (nunuhāt)نونو (نونوهات)
babybībi (bibihāt)بيبي (بيبيهات)
baby3áyyil ȿuɣáyyar (3iyāl ȿuɣār)عيِّل صُغيّر (عِيال صُغار)
infant (who is still being breastfed)raɖī3 (rúɖa3)رضيع (رُضع)
to be breastfed, suckleríɖi3 [1s4]رِضِع
to breastfeedráɖɖa3 [2s2]رضّع
toddlerʈiflə ȿɣáyyar (aʈfāl ȿuɣār)طِفْل صْغيّر (أطْفال صُغار)
diaper (UK: nappy)ɧafāɖaحفاضة
child (0-17 years old)3áyyil (3iyāl)عيِّل (عِيال)
child (0-17 years old)ʈifl (aʈfāl)طِفْل (أطْفال)
well-behavedmitrábbiمِتْربّى
well-behavedmuʔáddabمُؤدّب
naughty, mischievousšáʔi (ašʔíya)شقي (أشْقِيا)
childish, immature3áyyil (fi taȿarrufātu)عيِّل (في تصرُّفاتُه)
mature(-acting)sābiʔ sínnuسابِق سِنُّه
boywálad, wād (awlād, wilād)وَلد، واد (أَوْلاد، وِلاد)
girlbint [f.], bitt [f.] (banāt)بِنْت، بِتّ (بنات)
adolescent, teenagermurāhiqمراهِق
to grow up, get olderkíbir [1s4]كِبِر
personšaxȿ (ašxāȿ)شخْص (أشْخاص)
peoplenās [f. or pl.]ناس
young manšabb (šubbān)شابّ (شُبّان)
young womanšábbaشابّة
manrāgil (rigāla)راجِل (رِجالة)
womansitt [f.]سِتّ
adultbāliɣبالِغ
adults, grown-upskubār [pl.]كُبار
young people, youthšabāb [coll.]شباب
youngȿuɣáyyar (ȿuɣār)صُغيّر (صُغار)
in one’s fifties, middle-agedfi -lxamsiniyāt (min il3úmr)في الخمْسينِيات (مِن العُمْر)
oldkibīr (kubār) fi -ssinnكِبير (كُبار) في السِّنّ
old3agūz (3awagīz)عجوز (عَواجيز)
old manrāgil 3agūzراجِل عجوز
old manrāgil kibīrراجِل كِبير
old womansittə 3agūzaسِتّ عجوزة
old womansittə kbīraسِتّ كْبيرة
to age, grow old3ággiz [2s1]عجِّز
Everyone gets old.kull innās bit3ággiz.كُلّ النّاس بِتْعجِّز.
childhoodʈufūlaطُفولة
in one’s childhoodfi ʈfúltuفي طْفولْتُه
adolescencemurāhaqaمُراهقة
youthšabābشباب
in one’s youthfi šabābuفي شبابُه
old agesinnə kbīrسِنّ كْبير
birthday3īd milādعيد ميلاد
Happy Birthday!kullə sána w ʔínta ʈáyyib!كُلّ سنة و إنْتَ طيِّب!
Thank you! (response to ‘Happy Birthday!’)w ʔínta ʈáyyib!و إنْتَ طيِّب!
Happy birthday and may you have many more!, … and many happy returns!kullə sána w ʔínta ʈáyyib wi 3uʔbāl mīt sána, ʔin šāʔ ʔałłāh!كُلّ سنة و إنْتَ طيِّب و عُقْبال ميةْ سنة إن شاء اللّه!
When is your birthday?ʔímta 3īd milādak?إمْتى عيد ميلادك؟
My birthday is in May.3īd milādi f māyu.عيد ميلادي في مايو.
age, life span3umr (a3mār)عُمْر (أعْمار)
all one’s lifeʈūl 3úmruطول عُمْرُه
yearsána (sinīn)سنة (سِنين)
How old are you?3ándak kam sána?عنْدك كام سنة؟
I’m 20 years old.3ándi 3išrīn sána.عنْدي عِشْرين سنة.
to turn __ years oldtamm [1g3] __ sánaتمّ __ سنة
He’s turning ten years old next week.haytímmə 3ášar sinīn ilʔisbū3 ilgáyy.هَيْتِمّ عشر سِنين الإسْبوع الجايّ.
I turned thirty last month.tammēt talatīn sána -ššahr ʔílli fāt.تمّيْت تلاتين سنة الشّهْر اللي فات.
a ten-year-old boy/childwálad/wād/3áyyil/ʈiflə 3ándu 3ášar sinīnوَلد/واد/عيِّل/طِفْل عنْدُه عشر سِنين
a fifty-year-old womansittə 3andáha xamsīn sánaسِتّ عنْدها خمْسين سنة
When were you born?itwaládtə ʔímta?اِتْوَلدْت إمْتى؟
What year were you born?itwaládtə sánit kām?اِتْوَلدْت سنِةْ كام؟
I was born in 1980.itwaládtə sánit ʔalfə tús3u míyya w tamanīn.اِتْوَلدْت سنِةْ ألْف تُسْعُمية و تمانين.
deathmōtموْت
to diemāt [1h1]مات
deadmáyyit (amwāt)ميِّت (أمْوات)
death, passingwafāh (wafiyāt)وَفاة (وَفِيات)
to pass awayitwáffa [5d]اِتْوَفّى
deceasedmutawáffiمُتَوَفّي
corpse, bodygússa (gúsas)جُثّة (جُثث)
funeralganāzaجنازة
to burydáfan [1s2]دفن
to be burieditdáfan [7s1]اِتْدفن
burialdáfnaدفْنة
coffintabūt (tawabīt)تابوت (تَوابيت)
cemetarymádfan (madāfin)مدْفن (مدافِن)
cemetarymaqbára (maqābir)مقْبرة (مقابِر)
graveqabr (qubūr)قبْر (قُبور)
gravestone, headstonešāhid (šawāhid) qabrشاهِد (شَواهِد) قبْر
to mournɧízin [1s4]حِزِن
mourningɧuznحُزْن
period of mourningmúddit ɧuznمُدِّةْ حُزْن
to cremateɧáraʔ [1s1] gussítuحرق جُثِّتُه
cremationɧáraʔحرق

Life and Death in Egyptian Arabic

More Topics

Premium Materials

Life and Death in Egyptian Arabic

More Topics

Premium Materials

Welcome!
You can sign up for a free account and...

• Download or stream free accompanying audio
• Be the first to know about new materials
• Receive exclusive offers and discounts
It only takes a minute!

Already registered? Log in here.