Weather in Egyptian Arabic

Weather in Egyptian Arabic

weathergawwجوّ
weatherʈaʔsطقْس
What’s the weather like today?ilgáwwə 3āmil ʔē innahárda?الجوّ عامِل أيْه النّهارْده؟
The weather is __.ilgáww(ə) __.الجوّ __.
good, nice, fairɧilwحِلْو
good, nice, fairgamīlجميل
badwíɧišوِحِش
miserable, badbíši3بِشِع
What a nice day!innahárda yōm ɧilw!النّهارْده يوْم حِلْو!
temperaturedáragit ɧarāraدرجِةْ حرارة
What’s the temperature?dáragit ilɧarāra kām?درجِةْ الحرارة كام؟
(It’s) 25 degrees.xámsa wi 3išrīn dáraga.خمْسة و عِشْرين درجة.
It’s in the low twenties.dáragit ilɧarāra f- bidayāt il3išrīn.درجِةْ الحرارة في بِدايات العِشْرين.
in the mid-twentiesfi wisʈ il3išrīnفي وِسْط العِشْرين
in the high twentiesfi ʔawāxir il3išrīnفي أَواخِر العِشْرين
It’s around 30 degrees.ɧawāli talatīn dáraga.حَوالي تلاتين درجة.
It’s over 30 degrees.ʔáktar min talatīn dáraga.أكْتر مِن تلاتين درجة.
It’s below zero.; It’s below freezing.dáragit ilɧarāra taɧt iȿȿífr.درجِةْ الحرارة تحْت الصِّفْر.
the maximum temperature, the highdáragit ilɧarāra -lkúbraدرجِةْ الحرارة الكُبْرى
the minimum temperature, the lowdáragit ilɧarāra -ȿȿúɣraدرجِةْ الحرارة الصُّغْرى
It’s __. (weather: hot/cold, etc.)ilgáww(e)__.الجوّ __.
It’s __. (weather: hot/cold, etc.)iddúnya __.الدُّنْيا __.
heatɧarrحرّ
It’s very hot.ilgáwwə ɧarrə ʔáwi.الجوّ حرّ أَوي.
It’s very hot.iddúnya ɧarrə ʔáwi.الدُّنْيا حرّ أَوي.
warmthdáfaدفا
coolness, coldnessbardبرْد
It’s really cold.iddúnya bardə ʔáwi.الدُّنْيا برْد أَوي.
It’s freezing outside.ilgáwwə talgə bárra.الجوّ تلْج برّه.
heatwavemōga ɧárraموْجة حارّة
heatwavemōgit ɧarrموْجِةْ حرّ
How hot does it get where you’re from?ilgáwwə ɧarrə ʔaddə ʔē fi baládkum?الجوّ حرّ أدّ أيْه في بلدْكُم؟
Where I’m from, it doesn’t usually get over 30 degrees in the summer.ɣālíban dáragit ilɧarāra ma-bit3addīš talatīn fi -ȿȿēf fi báladi.غالِباً درجِةْ الحرارة مبِتْعدّيش تلاتين في الصّيْف في بلدي.
It’s hotter than it was yesterday.ilgáwwə ɧarr ʔáktar min ʔimbāriɧ.الجوّ حرّ أكْتر مِن إمْبارِح.
I don’t like hot weather.ma-baɧíbbiš ilɧárr.مبحِبِّش الحرّ.
skysáma (samawāt)سما (سمَوات)
The sky is clear.issáma ȿáfya.السّما صافْيَة.
It’s sunny.ilgáwwə múšmis.الجوّ مُشْمِس.
sunšams [f.] (šumūs)شمْس (شُموس)
The sun has come out.iššámsə ʐáharit.الشّمْس ظهرِت.
The sun is shining.iššámsə mušríʔa.الشّمْس مُشْرِقة.
darknessɖálmaضلْمة
It’s dark.iddúnya ɖálma.الدُّنْيا ضلْمة.
cloudsaɧāba (súɧub)سحابة (سُحُب)
It’s cloudy.; It’s overcast.ilgáwwə mɣáyyim.الجوّ مُغيِّم.
rainmáʈarمطر
rainmáʈaraمطرة
It is raining.; It’s rainy.iddúnya bitmáʈʈar.الدُّنْيا بِتْمطّر.
It’s started to rain.iddúnya bádaʔit timáʈʈar.الدُّنْيا بدأِت تِمطّر.
It’s stopped raining.ilmáʈara wíʔfit.المطْرة وِقْفِت.
It is pouring.iddúnya bitrúxx.الدُّنْيا بِتْرُخّ.
It is drizzling.iddúnya bitnádda3.الدُّنْيا بِتْندّع.
rainbowqōs (aqwās) qázaɧقوْس (أقْواس) قزح
windrīɧ (riyāɧ)ريح (رِياح)
It’s windy.ilɧáwa gāmid.الهَوا جامِد.
to blowhabb [1g3]هبّ
khamsin (hot, dusty southerly wind in the spring)ilxamasīnالخماسين
snowtalgتلْج
It’s snowing.iddúnya bitmáʈʈar talg.الدُّنْيا بِتْمطّر تلْج.
Does it snow where you’re from?iddúnya bitmáʈʈar talgə 3andúkum?الدُّنْيا بِتْمطّر تلْج عنْدُكُم؟
Where I’m from, it snows a lot in the winter.iddúnya bitmáʈʈar talgə ktīr fi -ššíta fi báladi.الدُّنْيا بِتْمطّر تلْج كِتير في الشِّتا في بلدي.
hailbardبرْد
It’s hailing.iddúnya bitmáʈʈar bard.الدُّنْيا بِتْمطّر برْد.
fogɖabābضباب
It’s foggy.fī ɖabāb.فيه ضباب.
storm3āȿífa (3awāȿif)عاصِفة (عَواصِف)
There’s a windstorm.; It’s stormy.ilgáwwə 3āȿif.الجوّ عاصِف.
There’s a rainstorm.fī 3āȿífa mumʈíra.فيه عاصِفة مُمْطِرة.
sandstorm, dust storm3āȿífa turabíyyaعاصِفة تُرابية
hurricane, typhoon, cyclonei3ȿār (a3aȿīr)إعْصار (أعاصير)
tornadoi3ȿār qáma3iإعْصار قمعي
dust devilzawbá3a (zawābi3)زَوْبعة (زَوابِع)
the eye of the stormmárkaz ilʔi3ȿārمرْكز الإعْصار
lightningbarʔبرْق
There was a flash of lightning.kān fī barʔ.كان فيه برْق.
Lightning struck the tree.ilbárʔə ɖárab iššágara.البرْق ضرب الشّجرة.
thunderra3dرعْد
The thunder woke me up last night.ȿōt irrá3də ȿaɧɧāni -mbāriɧ bi-llēl.صوْت الرّعْد صحّاني إمْبارِح بِاللّيْل.
weather forecasttawaqqa3āt ilgáwwتَوَقّعات الجوّ
What’s the forecast for tomorrow?búkra tawaqqa3āt ilgáwwə ʔē?بُكْره تَوَقّعات الجوّ أيْه؟
What’s the forecast for tomorrow?ʔaxbār ilgáwwə ʔē búkra?أخْبار الجوّ أيْه بُكْره؟
Do you think it’s going to rain?tiftíkir iddúnya hatmáʈʈar?تِفْتِكِر الدُّنْيا هتْمطّر؟
It looks like (it’s going to) rain.iddúnya šakláha hatmáʈʈar.الدُّنْيا شكْلها هتْمطّر
We’re expecting a storm.ʔíɧna mutawaqqa3īn 3āȿífa.إحْنا مُتَوقّعين عاصِفة.
climatemunāxمُناخ
arid, drygaffجافّ
Cairo has a very arid climate.gaww ilqāhíra gaffə gíddan.جوّ القاهرة جافّ جِدّاً.
humidráʈibرطِب
tropicalistiwāʔiاِسْتِوائي
The weather is quite changeable.ilgáwwə byitɣáyyar ʔáwi.الجوّ بْيِتْغيّر أَوي.
droughtqaɧʈقحْط
droughtgafāfجفاف
floodfayaɖānفَيَضان

Weather in Egyptian Arabic

More Topics

Premium Materials

Weather in Egyptian Arabic

More Topics

Premium Materials

Welcome!
You can sign up for a free account and...

• Download or stream free accompanying audio
• Be the first to know about new materials
• Receive exclusive offers and discounts
It only takes a minute!

Already registered? Log in here.